Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam

Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Environmental Impact Assessment
Chung tay bảo vệ môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Còn được viết tắt là ĐTM hay tên tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment là sự đánh giá qua lại giữa các tác động của môi trường của một dự án đầu tư được đề xuất đên môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên , kinh tế và xã hội. Tác động đến môi trường của các dự án có thể tốt hoặc xấu , có lợi hoặc có hại nhờ việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  mà các nhà đầu tư đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án khả thi,tối ưu nhất về kinh tế và kỹ thuật trong công việc sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng đến môi trường.

Đối tượng cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường :

Căn cứ theo qui định tại điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thì các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bao gồm: tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn như: Khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại. Hay những cơ sở sản xuất có công xuất lớn trên 1 triệu sản phẩm/năm. Ngoài ra, quý công ty hay doanh nghiệp cần phải lưu ý 1 điều hết sức quan trọng đó là cần phải có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động. Các cơ sở sản xuất khi tiến hành cải tạo, nâng cấp công suất , quy mô sản xuất thì cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM bổ sung.

Các bước lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM :

- Khảo sát mô tả về hoạt động, thực trạng hoạt động của công ty để tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
- Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo