Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam

Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

LẬP HỒ SƠ PHÁP LÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký hồ sơ xả thải của cơ sở vào nguồn nước

Lượng nước thải từ các khu công nghiệp, khu đô thị ngày càng lớn khiến cho môi trường nước ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang triển khai kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải vào nguồn nước của các doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất cho các doanh nghiệp, giúp tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ xả thải, đồng thời bảo vệ môi trường.

1. Đối tượng lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước tiếp nhận:

Các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước.

2. Quy trình lập hồ sơ xả thải vào nguồn nước

- Thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo và khảo sát thực địa về công trình xả thải vào nguồn nước tại cơ sở.
- Tiến hành đo đạc, lấy mẫu và xác định tọa độ vị trí tại các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt tại điểm xả vào sông, suối của nguồn thải).
- Phân tích, nghiên cứu, đánh giá về đặc điểm, tính chất nguồn nước thải tại Cơ sở.
- Mô tả hệ thống công trình xử lý, xả nước thải vào nguồn nước.
- Thu thập, phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
- Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.
- Nghiên cứu, đề xuất biện pháp giảm thiểu và khắc phục sự ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải.
- Hoàn thành các sơ đồ, bản vẽ về công trình xử lý nước thải
- Tổng hợp số liệu và hoàn thành Đề án/Báo cáo.
- Nộp đề án/báo cáo cho cơ quan nhà nước theo quy định.

3. Cơ quan tiếp nhận cấp giấy phép

Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp

Đăng ký sổ chủ nguồn thải của doanh nghiệp
Đường ống xả nước thải của doanh nghiệp